Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Bình tham quan, trải nghiệm, hướng nghiệp tại Trường Cao đẳng Bình Thuận

Xem toàn bộ hình ảnh hoạt động tham quan, trải nghiệm, hướng nghiệp của Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Bình tại trường Cao đẳng Bình Thuận.